Bezpečnosť a ochrana zdravia pri opravách a údržbe

03.08.2008 21:38

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE

 

Všeobecné zásady pre zaistenie bezpečnosti pri práci v prevádzke :

 

 

• Obsluhovať zariadenia v autodielni a vykonávať práce súvisiace s výrobným procesom môžu iba osoby k tomu poverené 
• Obsluha nesmie nikdy dovoliť manipulovať so zariadením (pracovať alebo zasahovať do zariadenia akýmkoľvek spôsobom) nepovolaným osobám 
• Obsluha nesmie nikdy pracovať so zariadením, ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky poruchovosti 
• Obsluha zariadenia môže vykonávať iba také úkony, na ktoré má potrebnú kvalifikáciu a povolenie 
• Je prísne zakázané obsluhovať zariadenie resp. vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť, ak je zamestnanec telesne, duševne alebo iným spôsobom vyčerpaný 
• Každý pracovník, ktorý vykonáva obsluhu zariadení resp. akúkoľvek prácu v autodielni musí byť na ním vykonávané práce dostatočne zacvičený a zaučený 
• Počas chodu zariadení musia byť všetky ochranné zariadenia v prevádzkyschopnom stave 
• Pri premiestňovaní akýchkoľvek predmetov si zamestnanec musí dopredu zabezpečiť priestor pre bezpečnú manipuláciu a uloženie prepravovaných predmetov. Tieto predmety je povinný ukladať prehľadne, stabilne, aby nedošlo k úrazu zosunutím alebo prevrátením. Únikové cesty, manipulačné priestory okolo zariadení a priestory pred elektrickými rozvodmi a hasiacimi prístrojmi musia ostať nezaložené, voľné a čisté. 
• Pri práci je nutné byť obozretný. Všímať si, rešpektovať a dodržiavať všetky bezpečnostné symboly, zvukové signály a písomné, ktoré sú na stroji, v prevádzke na stenách alebo inak zverejnené. 
• Obsluha je povinná pri práci vždy dodržiavať predpisy, príkazy, zákazy a iné pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
• Vždy je nutné používať pri práci na zariadení ochranné zariadenia vbudované na zariadení, v prevádzke a v priestoroch organizácie. 
• Je dôležité udržiavať všetky bezpečnostné značky (symboly) na zariadení alebo jeho častiach, ale aj všetky značky na pracovisku vždy čisté, nezaložené a zreteľne viditeľné 
• Obsluha sa musí na pracovisku chovať tak, aby spôsob jej chovania a správania nemohol byť zdrojom úrazu. 
• V prípade nevoľnosti alebo iných okolností, je nutné ihneď túto skutočnosť ohlásiť nadriadenému 
• Nikdy sa nesmú uvádzať zariadenia do chodu, kým zamestnanec nie je presvedčený, že tým neohrozí seba alebo iného zamestnanca 
• Na pracovisku je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom! 
• Udržiavať poriadok na svojom pracovisku 
• Dbať, aby všetky otvory alebo nebezpečné priehlbiny v podlahách boli zakryté alebo ohradené 
• Každý zamestnanec musí byť správne ustrojený a nosiť vhodný pracovný odev. 
• Vedenia elektrických a pneumatických prívodov (káblov, hadíc, potrubí) neukladať na podlahu tak, aby tvorili komunikačné prekážky 
• Vždy je potrebné zabrániť úniku, odkvapkávaniu prevádzkových kvapalín, olejov z hydraulických obvodov a preplňovaniu nádob s kvapalinami 
• Zamestnanec je povinný vždy zabezpečiť opravované vozidlo proti samovoľnému pohybu ! 
• Zamestnanec je povinný zaistiť zdvihnuté vozidlo alebo jeho časti proti nekontrolovateľnému pohybu ! 
• Kontrola spodku vozidla sa smie vykonávať len pri vypnutom motore 
• Do montážnej jamy môžu vstupovať len určení zamestnanci 
• Zváranie sa v montážnej jame povoľuje iba za podmienok ustanovených osobitným predpisom 

 

Pri práci v autodielni sú zamestnanci ďalej povinní : 

 


• Nepoužívanú montážnu jamu zabezpečiť krytmi alebo ohradiť sklopným alebo prenosným zábradlím 
• Zabrániť tvoreniu kaluží kvapalín tzn. vykonávať pravidelné čistenie a upratanie podláh a včasné odstraňovanie odkvapnutí 
• Vypúšťať olej a iné prevádzkové kvapaliny len do určených nádob 
• Predmety odkladať len do výklenkov v stenách montážnej jamy 
• Pred začatím práce s ručným náradím vykonať výber vhodného náradia 
• Pri práci v zvýšených miestach zaistiť náradie proti pádu (používať putá, brašne a pod.) 
• Rukoväte a úchopové časti náradia udržiavať suché a čisté a chrániť pred olejom a mastnotou 
• Pri práci s ručným náradím zabezpečiť, aby sa pod týmto miestom nenachádzali iné osoby 
• Náradie vždy odkladať na bezpečné miesto 
• Vždy používať pre prácu vhodné elektrické náradie 
• Dbať na to, aby káble neboli poškodené vysokými teplotami, olejom alebo ostrými predmetmi 
• Pri práci s elektrickým ručným náradím dbať vždy na bezpečný postoj a udržiavanie rovnováhy 
• Nástroje udržiavať vždy ostré a čisté, aby práca s nimi bola ľahká a bezpečná. Výmena nástrojov sa musí vykonávať podľa stanovených pokynov. Pravidelne kontrolovať prívodný kábel a ak sa zistí poškodenie, nechať ho vymeniť 
• Pred zapnutím elektrického náradia vždy skontrolovať, či boli odstránené všetky kľúce a nástroje potrebné pri nastavovaní 
• Vyvarovať sa neúmyselného rozbehnutia stroja. Pred odložením náradia alebo pred výmenou nástrojov vždy skontrolovať, či je náradie zabezpečené proti rozbehnutiu 
• Pravidelne vykonávať kontrolu, či nedošlo k poškodeniu elektrického náradia 
• Pred každým uvedením elektrického náradia do prevádzky náradie a jeho príslušenstvo dôkladne skontrolovať (či všetky diely fungujú bezchybne a podľa svojho určenia; či sa niektoré diely nezasekávajú, či nie sú poškodené, či spĺňnajú všetky podmienky na bezchybnú prevádzku elektrického náradia). Nikdy nepoužívať elektrické náradie, u ktorého je poškodený vypínač (nedá sa zapnúť alebo vypnúť resp. sa ťažko zapína alebo vypína) 
• Chrániť sa pred zásahom elektrickým prúdom 
• So zaveseným bremenom pohybovať tak, aby nedošlo k väčšiemu alebo nebezpečnému rozhojdaniu bremena, ktoré by spôsobilo silné rázy v nosnej konštrukcii alebo ohrozilo osoby a okolité zariadenia 
• Nebezpečné bremená prepravovať opatrne, aby neboli vystavované nebezpečným nárazom 
• Pred použitím skontrolovať viazacie prostriedky 
• Používať iba viazacie prostriedky, ktoré zodpovedajú príslušným parametrom 
• Pohyblivé časti bremien alebo voľné časti na bremene pred prepravou riadne upevniť alebo odstrániť 
• Spôsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacích prostriedkov zvoliť tak, aby sa upevnenie i uvoľnenie viazacích prostriedkov mohlo vykonať bezpečne 
• Pred zdvihom bremena preveriť bezpečnosť zavesenia bremena jeho nadvihnutím 
• Ukladať viazacie alebo závesné prostriedky len na vyhradené miesta 
• Nastavenie zdviháka vykonať presne do predpísanej polohy 
• Zdvíhané vozidlo umiestňovať na nosné časti zdviháka v predpísaných bodoch a spôsobom určeným výrobcom 
• Pri obsluhe zdviháka sledovať rovnomernosť zdvihu a správnu polohu vozidla na zdviháku 
• Pred začatím ručnej manipulácie s nebezpečnými látkami skontrolovať stav držadiel, uzatvorenia nádob a pevnosť obalov 
• Nebezpečné látky skladovať len na miestach k tomu určených v predpísanom množstve a bezpečných obaloch s vyznačením obsahu a bezpečnostným označením 
• Dodržiavať spôsoby správneho zaobchádzania s nebezpečnými látkami a ochranné opatrenia, s ktorými boli riadne a v potrebnom rozsahu oboznámení 
• Pred ručnou manipuláciou s bremenami vykonať : 

  • Kontrolu stavu bremena, príp. zabezpečenie poškodeného bremena 
  • Úpravu bremena - odstránenie klincov, ostrých hrotov, hrán resp. chránenie ostrých hrotov, hrán a iných nebezpečných častí 
  • Zaistenie dostatočného manipulacného priestoru (príp. odpratať odpad z priestoru manipulácie) 
  • Kontrolu stavu úchytných prvkov 
  • Prípravu podkladov pre ukladanie bremien

 

Ďalej je pri ručnej manipulácii s bremenami potrebné :

 

• Dodržiavať zásady bezpečného a zdraviu nezávadného spôsobu manipulácie 
• Pri manipulácii podľa možností používať držadlá a podobné pomôcky uľahčujúce uchopenie (popruhy, vozíky, koše a pod.) 
• Vždy zaistiť stabilnú polohu materiálu. 
• Zaistiť materiál vhodnými pomôckami, ktoré vylúčia zosunutie alebo pád a prevrhnutie
 

JE ZAKÁZANÉ :

 

• Vstupovať a zdržiavať sa na pracovisku pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok 
• Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v priestoroch vyznačených zákazom týchto činností 
• Vykonávať akúkoľvek manipuláciu so zariadením, ak ste na tieto úkony nebol poverený a nemáte potrebné doklady pre manipuláciu 
• Obsluhovať resp. vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť, ak ste telesne, duševne alebo iným spôsobom vyčerpaný 
• Ponechávať prevádzkované zariadenie bez dozoru 
• Uvádzať zariadenie do chodu, kým nie ste presvedčený, že tým neohrozíte seba alebo iného zamestnanca 
• Vykonávať akúkoľvek nebezpečnú manipuláciu za chodu zariadení, ktorá by mohla viesť k úrazu 
• Prenášať o odkladať náradie, ktorého nástroj je v pohybe. 
• Preskakovať a prekračovať montážnu jamu 
• Odkladať predmety na okraj jamy 
• Umiestňovať v montážnej jame akumulátorové batérie a nádoby, ktoré obsahujú alebo obsahovali výbušné látky, horľaviny alebo iné látky ohrozujúce zdravie, vrátane tlakových nádob na dopravu plynov 
• Odkladať v montážnej jame časti jej krytu, nástroje, súčiastky a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zamestnancov alebo by mohli sťažiť ich únik z montážnej jamy v prípade nebezpečenstva 
• Zotrvávať v montážnej jame v čase pristavovania a odjazdu vozidiel 
• Demontovať z vozidiel stojacich nad montážnou jamou súčiastky alebo dielce, ktoré by svojou hmotnosťou mohli ohroziť bezpečnosť pracovníkov, bez predbežného zabezpečenia proti uvoľneniu a pádu 
• Vypúšťať prevádzkovú kvapalinu do jamy 
• Používať poškodené náradie (s uvoľnenou násadou, deformovanou pracovnou časťou a pod.) 
• Preťažovať používané náradie 
• Používať náradie na účely, pre ktoré nie je určené 
• Vytrhávať kábel silou pri odpojovaní zástrčky zo zásuvky 
• Pri prenášaní elektrického náradia sa dotýkať tlačidla spínača 
• Používať poškodené viazacie prostriedky 
• Preťažovať prostriedky k viazaniu a zavesovaniu 
• Zavesovať na hák alebo vzájomne do seba viac viazacích alebo závesných prostriedkov, než je k preprave bremena potrebné 
• Uväzovať bremeno na miestach, z ktorých by sa mohlo vyšmyknúť 
• Skracovať viazacie prostriedky zauzlením či skrútením 
• Viazať bremeno tak, aby došlo k šikmému ťahu alebo k jeho vlečeniu 
• Viazať bremeno cez jeho ostré hrany 
• Zdržovať sa pod zaveseným bremenom 
• Ukladať bremená na dopravné cesty 
• Uvoľňovať viazacie prostriedky spod bremien násilne 
• Zavesovať bremená v ochrannom pásme el. vedení 
• Zdvíhať vozidlo, ak sa v ňom nachádzajú osoby 
• Prekračovať nosnosť zdviháka 
• Vstupovať do zdvihnutého vozidla 
• Vylievať zvyšky kvapalín a iných látok do kanalizácie 
• Prevádzať manipulácie pod nezaistenou zdvihnutou korbou alebo odklopenou kabínou 
• Manipulovať s ovládacím zariadením vozidla bez predchádzajúcich opatrení, ktoré vylúčia nežiadúci pohyb vozidla alebo jeho častí ! 

 

Požiadavky na obsluhu 

 


Zamestnanci pracujúci v autodielni musia mať potrebnú kvalifikáciu pre obsluhu príslušných zariadení. Na prácu na zariadení musí byť riadne zaučení. Zaučenie vykoná majster.

 

Zamestnanec je povinný :

 

• dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, 
• spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru, 
• vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený, poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti, 
• obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti, 
• náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť, 
• používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, 
• dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie, 
• zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti, 
• podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam, 
• oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, 
• nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce, 
• podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise, 
• dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách.
 

Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

 

Povinnosti obsluhy pred začiatkom práce:

 

• Oboznámiť sa s úlohami a inštrukciami pre pracovnú zmenu, ustrojiť sa a vybaviť predpísanými OOPP 
• Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť stroje, zariadenia, nástroje a ich časti. Každé poškodenie alebo chybu ihneď nahlásiť svojmu nadriadenému 
• Skontrolovať, prípadne doplniť stav oleja a mazív 
• Overiť, či ovládacie páky na strojoch a zariadeniach sú v správnych polohách 
• Nastaviť ochranné zariadenia na strojoch a zariadeniach do činnej polohy 
• Pripraviť si potrebné náradie, nástroje, meradlá, pomôcky, prípravky

 

Povinnosti obsluhy počas práce na stroji :

• Počas práce dodržiavať predpísané bezpečné pracovné postupy (používať určeným spôsobom pridelené pomôcky pre prácu, OOPP, neprevádzať manipulácie, ktoré by mohli viesť k úrazu obsluhy alebo ostatných zamestnancov) 
• V priebehu celej pracovnej zmeny dbať o to, aby usporiadanie priestoru v ktorom sa pracuje bolo bezpečné a nemohlo byť príčinou úrazu (uloženie nástrojov, materiálu, pomôcok a i.) 
• Pri zistení poruchy okamžite zastaviť zariadenie a upovedomiť nadriadeného zamestnanca 
• Sledovať prácu zariadení a jeho častí, venovať pozornosť každému abnormálnemu správaniu sa zariadenia 
• Pri opustení pracoviska stroje a zariadenia zastaviť hlavným vypínačom 
• Pri prerušení dodávky elektrického prúdu je nutné zariadenia ihneď vypnúť hlavným vypínačom a všetky ostatné zariadenia a ovládacie prvky nastaviť tak, aby sa pri opätovnom spustení neprihodil úraz

 

Povinnosti obsluhy po skončení práce (skončení pracovnej zmeny) : 

 
• Zastaviť a vypnúť používané zariadenia, uviesť ich do predpísanej bezpečnej polohy a zaistiť proti zneužitiu cudzími osobami 
• Uviesť pracovisko do poriadku, odstrániť z pracovného priestoru zvyšky materiálu a kvapalín 
• Nástroje, náradie, meradlá, materiál, pracovné a ochranné pomôcky odložiť na určené miesta 
• Použité čistiace pomôcky ako zaolejované, zamastené handry uložiť do určených nádob 
• Presvedčiť sa, že elektrické plynové spotrebiče sú vypnuté.