Dopravný a prepravný proces v cestnej doprave

03.08.2008 21:17

 Dopravný proces sa prejavuje ako postupná zmena miesta prepravovaného objektu v priestore. Skladá sa z dvoch súbežne prebiehajúcich procesov, medzi ktorými je vzájomná jednota: 

proces výroby dopravného produktu – znamená pohyb dopravných prostriedkov a ich riadenie pracovníkmi dopravy po dopravných cestách. Označuje sa názvom doprava, je to činnosť spojená s premiestňovaním dopravných prostriedkov. 

proces spotreby dopravného produktu – znamená efekt premiestnenia, ktorý bol vytvorený pohybom dopravných prostriedkov. Označuje sa názvom preprava, je to činnosť spojená s premiestnením tovaru a osôb. 
  

Keďže neexistuje preprava bez dopravy (opačne to možné je), pojem dopravný proces nevystihuje komplexnosť výrobného procesu dopravy, vhodnejšie je pomenovanie dopravný a prepravný proces. Pod pojmom dopravný proces potom budeme rozumieť súhrn činností spojených s pohybom dopravných prostriedkov, t.j. činnosti súvisiace s pristavením vozidla, jazdou vozidla a odstavením vozidla. Pod pojmom prepravný proces rozumieme súhrn činností spojených s premiestňovaním predmetov alebo osôb, t.j. nakládku, vykládku, prípadne prekládku, práce súvisiace s vybavovaním cestujúcich a vlastné premiestňovanie tovaru a osôb. 

  
Fázy dopravného a prepravného procesu nákladnej cestnej dopravy sú: 

• príprava vozidla a jeho pristavenie na nakládku 

• nakládka tovaru 

• jazda s tovarom 

• vykládka tovaru 

• prázdna jazda na ďalšiu nakládku alebo odstavná jazda a odstavenie vozidla. 

  
Činiteľmi dopravného a prepravného procesu sú: 

• pracovný predmet – prepravovaný objekt 

• pracovný prostriedok – dopravné prostriedky 

• pracovná sila – ľudská práca. 

  
K zvláštnostiam dopravného a prepravného procesu patria: 

• mnohotvárnosť procesu dopravy, vyvolaná rôznorodým charakterom prepravovaného tovaru 

• rozptýlenosť vo veľkom priestore 

• splývanie procesu výroby a procesu spotreby dopravného produktu 

• nevyhnutnosť prispôsobovať sa požiadavkám ostatných výrobných odvetví 

• nerovnomernosť v čase i v množstve prepráv 

• rozpor medzi spoločensky žiaducim znižovaním prepravnej náročnosti a ekonomickými záujmami dopravcov 

• rozmanitosť štruktúry technickej základne dopravy 

• fyzicky a psychicky náročná práca v doprave 

• nepretržitosť prepravného procesu. 

  
Nákladná doprava sa prostredníctvom prepravovaného tovaru ako pracovného predmetu zaraďuje do oblasti materiálovej výroby, osobná doprava sa zaraďuje do nevýrobnej oblasti, medzi služby.