Logistické služby v zasielateľstve

21.11.2008 23:15

Medzi služby zasielateľa patria nasledujúce úkony:
a) Obstarávanie dopravných a prekládkových výkonov:
• uzatváranie zmlúv s dopravcami alebo s prenajímateľmi lodí o preprave tovaru a vystavenie príslušných dokladov;
• obstarávanie prekládky tovaru v rámci jedného druhu dopravy, príp. medzi viacerými druhmi dopravy.

b) Uskutočňovanie dopravy a prekládok:
• vykonávanie prepravy nákladnými vozidlami pomocou iných dopravcov;
• vykonávanie zvozu a rozvozu tovaru vlastnými vozidlami;
• zabezpečovanie prekládky tovarov pomocou vlastného alebo cudzieho zariadenia;
• vykonávanie dopravy s prenajatým lodným priestorom;
• vykonávanie leteckej dopravy tovaru.


c) Spájanie a rozdeľovanie zásielok pre cestnú, vodnú, leteckú a železničnú dopravu formou zbernej služby.


d) Uskladňovanie tovaru vo vlastných alebo cudzích skladoch, medziskladovanie, vystavovanie skladovej dokumentácie.


e) Logistické výkony ako poradenstvo, vývoj a prevádzka logistických systémov na obstarávanie a distribúciu materiálu a tovarov.


f) Ďalšie činnosti (aktivity) zasielateľa:

• preberanie manipulácie s tovarom, balenie, označovanie tovaru, zisťovanie množstva a kvality, čistenie, sušenie a pod.;
• prenájom a poskytovanie rôznych nakladacích mechanizmov;
• vystavovanie dopravných dokladov a sprievodných dokumentov;
• obstarávanie overení dopravných dokladov (napr. od konzulátov, colných úradov a i.);
• preclievanie a vybavovanie colných formalít;
• zaisťovanie colného konania;
• uzatváranie alebo sprostredkovanie dopravných poistení;
• vyberanie dobierok, vybavovanie dokumentárnych záležitostí prostredníctvom bánk;
• riešenie reklamácií, škôd a vykonávanie kontrol;
• ponuka zasielateľských služieb, podávanie informácií o pohybe tovaru, dopravnej cene a dopravných predpisoch.

Činnosti zasielateľa podľa FIATA:
 organizovať dopravu tovaru pre rôzne odvetvia ekonomiky na základe logistických princípov
 a z toho vyplývajúcej minimalizácie prepravných nákladov a rizík;
 pomáhať zákazníkovi v riešení všetkých dopravných otázok, pomáhať pri príprave a realizácii
 prepravných výkonov a služieb, zaisťovať účelné opatrenia vedúce k tomu, aby tovar došiel včas na miesto určenia; zasielateľ v prípade potreby využije svoje „právo vstupu" a tovar dopraví vlastnými dopravnými prostriedkami;
 medzinárodne rozvetvená sieť filiálok umožňuje zasielateľovi voľbu najvhodnejšej dopravnej trasy a najvhodnejších dopravných prostriedkov; zasielateľ zjednodušuje a urýchľuje tok informácií a na žiadosť pomáha svojmu príkazcovi pri platobnom vybavovaní;
 zasielateľ ako dopravný odborník buduje nové dopravné trasy a spoje, stará sa o všetky náležitosti a formality spojené s prepravnými službami a ich realizáciou.

 Spoľahlivé využitie týchto služieb zabezpečuje dohoda medzi zasielateľom a príkazcom, ktorá je zakotvená v zasielateľskej zmluve, v zasielateľskom príkaze alebo v inej, osobitnej zmluve.
Vzhľadom na to, že zasielateľská firma poskytuje logistický outsourcing, v rámci ktorého môže poskytovať tieto logistické služby:
7\ uskladňovanie (formou distribučného skladu, verejného colného skladu),
7\ vedenie skladu (plus skladový informačný riadiaci software),
7\ balenie, paletovanie, etikovanie,
7\ kompletizáciu reklamných predmetov,
7\ colné služby,
7\ poistenie tovaru v sklade a pri preprave,
7\ distribúciu tovaru,
7\ spätné informácie o dodaných zásielkach,
7\ prekládku tovaru,
7\ spájanie a rozdeľovanie zásielok,
7\ manipuláciu s materiálom,
7\ prepravu,
7\ plánovanie, riadenie a kontrolu v dodávateľských reťazcoch.