Cestná doprava

26.09.2008 22:13

Cestná doprava

 

Cestná doprava zahŕňa všetku dopravu po pozemných komunikáciách, uskutočňovanú nezávislými dopravnými prostriedkami - cestnými vozidlami, prípadne aj závislými dopravnými prostriedkami (so závislosťou od trolejového vedenia). Jej účelom je premiestňovanie osôb a tovaru nielen po pozemných komunikáciách, ale aj po dopravných plochách a vo voľnom teréne. Cestným dopravným prostriedkom sa rozumie cestné motorové alebo prípojné vozidlo, používané na prepravu osôb alebo tovaru, prípadne na osobitné účely a služby.
Cestná doprava patrí medzi klasické odvetvia dopravy. Nie je obmedzená miestom nakládky a vykládky, preto jej základnou charakteristickou vlastnosťou je, že umožňuje prepravu „z domu do domu". Charakteristická pre cestnú dopravu je jej veľká územná rozptýlenosť, možné prerušenie dopravného procesu, hustá sieť pozemných komunikácií, úspora času a nákladov pri preprave na kratšie vzdialenosti, schopnosť prepravy špecifických tovarov, prispôsobivosť času odovzdania tovaru príjemcovi. Nevýhodou je obmedzená schopnosť nakládky, malá kapacita ložného priestoru, vylúčenie určitých druhov nebezpečného tovaru z prepravy, závislosť od počasia a dopravnej situácie na cestách, dopravná nehodovosť.


Nákladná cestná doprava sa uplatňuje vo všetkých odvetviach národného hospodárstva a v oblasti služieb. Napríklad v stavebníctve slúži na prepravu zemín, stavebného materiálu a pod., v poľnohospodárstve slúži na prepravu poľnohospodárskych produktov a pri zbere úrody, pri zásobovaní veľkoobchodných skladov. Až 80 % tovaru sa prepravuje na krátke vzdialenosti do 150 km, kde pre ich dopravu neexistuje iná alternatíva ako cestná doprava. Okrem priamej prepravy zabezpečuje cestná doprava zvoz a rozvoz tovaru zo železničných staníc a prístavov. Malá kapacita ložného priestoru vozidla je pre zásobovanie a rozvoz tovaru výhodná. Nevýhodnou a pre životné prostredie neúnosnou sa nákladná cestná doprava stáva pri zlom plánovaní - ak je priveľa prázdnych jázd a ak sa používajú priveľké vozidlá vzhľadom na požiadavky zákazníkov.
Osobná cestná doprava poskytuje rýchlu, pohotovú a pohodlnú prepravu najmä na krátke a stredné vzdialenosti, t. j. na cesty do práce, za nákupmi a zábavou. Flexibilita cestnej dopravy je medzi ľuďmi taká obľúbená, že na prvom mieste záujmu pri výbere dopravy stojí individuálny motorizmus. Hromadná autobusová doprava sa využíva na pravidelnú prepravu osôb do zamestnania, za rekreáciou a tiež na nepravidelnú prepravu formou zájazdov.

 
Členenie cestnej dopravy je možné podľa rôznych navzájom sa prelínajúcich hľadísk, čím vzniká jej organizačná štruktúra:
Technickú základňu cestnej dopravy tvoria cestné vozidlá, pozemné komunikácie a dopravné zariadenia. (Jednotlivé zložky technickej základne podrobnejšie rozoberáme v šiestej kapitole.)
Organizačne cestná doprava patrí pod ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu cestnej a mestskej dopravy, ktorá sa člení na odbor cestnej nákladnej a osobnej dopravy, odbor štátnej správy a štátneho dozoru a štátny dopravný úrad. Záležitosti týkajúce sa pozemných komunikácií patria pod sekciu cestnej infraštruktúry MDPT SR.