Dopravné cesty

21.11.2008 21:10

Cestná doprava využíva verejnú dopravnú sieť pozemných komunikácií, ktorých vlastníkmi sú v prevažnej miere štát a obce.  Verejná cestná sieť meria cca. 18 000 km, tvoria ju pozemné komunikácie, ktoré sa podľa dopravného významu, určenia a technického významu delia na:

 1. diaľnice
 2. cesty
 3. miestne komunikácie.

Medzi pozemné komunikácie patria aj účelové komunikácie, ktoré slúžia na spojenie jednotlivých výrobných závodov alebo objektov a nehnuteľností s ostatnými komunikáciami, alebo slúžia dopravným účelom v uzavretých priestoroch.

 

Diaľnice

Diaľnice sú smerovo rozdelené pozemné komunikácie s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradené len pre motorové vozidlá, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia, ako 50 km/h. Typické pre diaľnice sú aj mimoúrovňové križovania a križovatky s ostatnými komunikáciami. Dopravné pruhy sú štyri a ich šírka je 3,75 m, miesto spevnenej krajnice je prídavný pruh v šírke 3,5 m, stredný deliaci pás má šírku 4 m. Od 1. júla 2008 platí revidovaná norma na projektovanie ciest a diaľnic. Podľa nej môžu byť naše diaľnice užšie a s vyšším uhlom stúpania. Oproti súčasným 26,5 metra umožňuje nová norma zúženie diaľnic o dva metre. Povoľuje sa zúženie stredového rozdeľovacieho pruhu zo štyroch na tri metre a jazdných pruhov z 3,75 na 3,5 metra. Dľžka vyraďovacích a zaraďovacích úsekov prídavných pruhov je 180 m. Diaľnica je vybavená záchytnými bezpečnostnými zariadeniami, zvislé dopravné značky musia mať reflexnú úpravu, hlásky cestného telefónu sú od seba vzdialené 2 km. Malé odpočívadlá sú vo vzdialenosti 8 až 12 km, čerpacie stanice a parkoviská sú budované s odstupom 30 až 50 km.

 

Cesty

Cesta je druh pozemnej komunikácie, ktorá spravidla spája zastavané oblasti, mestá, rekreačné oblasti. Podľa dopravnej dôležitosti sa cesty delia na:

 • cesty I. triedy - označené jednocíferným alebo dvojcíferným číslom
 • cesty II. triedy - označené trojcíferným číslom
 • cesty III. triedy - označené štvor- až šesťcíferným číslom

Ďalším kritériom pre delenie ciest je ich prevažujúce účelové určenie. Podľa toho rozoznávame:

 • mezinárodné cesty
 • diaľkové cesty
 • rýchlostné cesty
 • výpadové cesty
 • okružné cesty
 • rekreačné cesty.

Podľa dopravno-hospodárskeho významu sa cesty zaraďujú do sietí:

 • hlavná sieť - s návrhovou rýchlosťou najmenej 100 km/h
 • základná sieť - s návrhovou rýchlosťou 80 km/h
 • doplnková sieť - s návrhovou rýchlosťou nižšou, ako 80 km/h.

 

Rýchlostné cesty pre motorové vozidlá sú pozemné komunikácie s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradené pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou, s mimoúrovňovými , výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami. 

 

Miestne komunikácie

Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej dopravea sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Delia sa na:

 • miestne komunikácie I. triedy - hlavné mestské komunikácie, technicky vyhovujú všetkým druhom dopravy
 • miestne komunikácie II. triedy - ostatné mestské komunikácie a komunikácie na vidieku, pokiaľ vyhovujú prevádzke všetkých druhov motorových vozidiel
 • miestne komunikácie III. triedy - ostatné miestne komunikácie, pokiaľ sú aspoň čiastočne prístupé premávke motorových vozidiel
 • miestne komunikácie IV. triedy - ostatné miestne komunikácie, ktoré nie sú prístupné premávke motorových vozidiel.