Dopravné nehody 2

03.08.2008 20:22

Vyhláška MV SR č. 225/2004 Z. z.
TRETIA ČASŤ
VEDENIE DOPRAVNÝCH EVIDENCIÍ
TRETIA HLAVA
EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
(k § 85 ods. 4 zákona)

 

 

§ 39 
Vymedzenie pojmov

 

 

Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za 

a) účastníka dopravnej nehody každý, kto sa v mieste a čase dopravnej nehody na nej priamym spôsobom zúčastnil ako vodič vozidla, chodec alebo iná osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví alebo majetku, 

b) usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín po dopravnej nehode, 

c) ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví podľa osobitného predpisu, 

d) ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví, nedosahujúca stupeň ťažkej ujmy na zdraví podľa písmena c), okrem prípadov jednorázového ošetrenia, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť, 

e) škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti s ňou, ktorej výšku stanoví odhadom policajt, ktorý vykonáva obhliadku miesta dopravnej nehody.

 

§ 40 
Evidencia dopravných nehôd

 

Evidencia dopravných nehôd obsahuje údaje o dopravných nehodách podľa § 49 zákona oznámených Policajnému zboru. V evidencii dopravných nehôd sa vedú údaje o účastníkoch dopravných nehôd, údaje o vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode, údaje o pozemných komunikáciách v mieste a čase dopravných nehôd, časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravných nehodách.

 

§ 41 
Údaje o účastníkoch dopravných nehôd

 

(1) O účastníkoch dopravných nehôd sa v evidencii dopravných nehôd eviduje 
  

a) ich stav a správanie sa v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou návykovou látkou, 

b) ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody, 

c) použitie bezpečnostných pásov alebo iných prostriedkov pasívnej bezpečnosti, 

d) následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví, 

e) poskytnutie prvej pomoci, 

f) spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode. 

  

(2) O vodičoch, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode, sa v evidencii dopravných nehôd vždy eviduje okrem údajov uvedených v odseku 1 aj najvyššia skupina vodičského oprávnenia a dĺžka vodičskej praxe vo vedení motorového vozidla. 

 

§ 42 
Údaje o vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode

 

O vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje 

  
a) druh vozidla, 

b) štát, v ktorom je vozidlo evidované, 

c) továrenská značka, typ, rok výroby, farba vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN), 

d) údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla, 

e) spresňujúce údaje o vozidle, napríklad celková hmotnosť, počet miest na sedenie, počet miest na státie a počet lôžok, 

f) doplňujúce údaje o vozidle, napríklad preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda s právom prednostnej jazdy, 

g) postavenie vozidla na pozemnej komunikácii pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách, 

h) následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou.

 

§ 43 
Údaje o pozemných komunikáciách v mieste a čase dopravnej nehody

 

O pozemných komunikáciách v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje 

  
a) kategória, trieda, číselné označenie pozemnej komunikácie a počet jazdných pruhov na pozemnej komunikácii, 

b) ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad označenie križovatky, kilometra pozemnej komunikácie, zóny s obmedzením cestnej premávky, 

c) stavebný a dopravno-technický stav pozemnej komunikácie, 

d) druh a stav povrchu vozovky, 

e) situovanie dopravnej nehody na pozemnej komunikácii, 

f) pevná prekážka.

 

§ 44 
Časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravných nehodách 

 

V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje: 

a) územný celok, dátum a čas dopravnej nehody, 

b) druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, chodcom, cyklistom alebo so zvieraťom, 

c) druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu, 

d) zavinenie dopravnej nehody, 

e) hlavné príčiny dopravnej nehody, ktorými sú napríklad neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy alebo technická porucha vozidla, 

f) poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody, 

g) viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody, 

h) riadenie premávky na pozemnej komunikácii, 

i) špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehody.

 

§ 45 
Spôsob vedenia evidencie dopravných nehôd a centrálna evidencia dopravných nehôd

 

Evidencia dopravných nehôd sa vedie v elektronickej podobe. Získané údaje sa odovzdávajú priebežne na zapracovanie do centrálnej evidencie dopravných nehôd.