Dopravné nehody

02.08.2008 23:43

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo k zraneniu osoby, alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou vozidla. 

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

 

Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

 

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný: 

• bezodkladne zastaviť vozidlo, 

• zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, ak by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku.

 

Povinnosti účastníka dopravnej nehody

 

Účastník dopravnej nehody je povinný: 

• urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, 

• poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, 

• urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, 

• umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, 

• preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, 

• bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda, a oznámiť im svoje osobné údaje; ak to nie je možné, oznámiť ich prostredníctvom Policajného zboru; nemusí to urobiť, ak hmotná škoda bola spôsobená na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý také upovedomenie vykonať. 

  
Ak pri dopravnej nehode 

• došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu alebo 

• došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo 

• unikli nebezpečné veci alebo 

• na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom,

 

účastník dopravnej nehody je povinný:

 

• ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi, 

• zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel; ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou, musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy, 

• zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. 

  

Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku 10-násobku minimálnej mzdy, účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa hore uvedených ustanovení, len ak sa výslovne nedohodli inak. 

  

Praktická rada: V praxi to znamená, že ak škoda nedosiahne 10-násobok minimálnej mzdy, môžu sa účastníci nehody dohodnúť na vzájomnom vysporiadaní. V každom prípade však odporúčame vždy si vymeniť identifikačné údaje účastníkov nehody (vrátane identifikácie poistných zmlúv), a prípadne i svedkov nehody. 

  

Minimálna mzda v súčasnosti (od 1. 10. 2007) predstavuje sumu 8 100,- Sk (mení sa vždy k 1. októbru kalendárneho roka). 

  

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak vodič hrubým spôsobom poruší tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho vykonanie a ak tým bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dopravnú nehodu. 

  

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia v dôsledku dopravnej nehody. 

  

Praktická rada: Od 1. júla 2003 začala na Slovensku fungovať linka tiesňového volania 112 (jednotné európske číslo), na ktorú môžete volať v núdzi namiesto súčasných čísel 150, 155 a 158, ktoré však naďalej zostávajú v platnosti.