Faktoriál a jeho vlastnosti

16.11.2008 14:30

Ak n je prirodzené číslo, tak súčin všetkých prirodzených čísel od 1 po n označujeme symbolom n!:

n! = n(n - 1)(n - 2). . .2.1

 

Poznámky:

  1. symbol n! čítame "en faktoriál"
  2. ak n = 0, tak 0! = 1
  3. pre každé prirodzené číslo platí: P(n) = n!

Jednoduchou úpravou vzorca dostaneme:

n! = n(n - 1)(n - 2) . . . 2 . 1 = n[(n - 1)(n - 2) . . . 2 . 1] = n(n - 1)!

Dostali sme dôležitú vlastnosť faktoriálov:

 

Pre kažné prirodzené číslo n platí:

n! = n(n - 1)!

 

 

Príklad:

 

 Riešenie: Faktoriály v  zlomkoch upravíme podľa predošlej vlastnosti tak, aby sme mohli krátiť zlomky: