Komplexná logistická služba

21.10.2008 21:48

     Komplexná logistická služba predstavuje podrobnú analýzu potrieb zákazníka, návrh projektového riešenia, realizáciu projektu až po riadenie logistického reťazca poskytovateľom logistických služieb. Okrem týchto služieb treba plniť aj ďalšie očakávania zákazníka, teda informácie o termínoch dodania, o možných oneskoreniach a ich príčinách, o komplexnosti dodávok, o rýchlom vybavení reklamácií, vrátenie chybného tovaru, či o osobitných želaniach zákazníka. 

Spokojnosť zákazníka je merateľná predovšetkým:
• spoľahlivosťou plnenia uskutočnených služieb,
• pohotovosťou pomôcť vyriešiť zákazníkovi problém,
• hodnovernosťou, spoľahlivosťou a pracovitosťou zamestnancov,
• porozumením pre zákazníka aj v neočakávaných prípadoch,
• vecným a personálnym vybavením zabezpečujúcim úplnú spokojnosť zákazníka.

Kritériom pre výber poskytovateľa logistických služieb je, ale aj bude:
• štruktúra ponúkaných služieb,
• cenové relácie služieb,
• náklady,
• spoľahlivosť, dochvíľnosť a úplnosť dodávok,
• hustota dopravnej siete,
• frekvencia dopravy,
• starostlivosť o zákazníka,
• rýchle vybavenie reklamácií a sťažností,

Dôvody, prečo môže byť zákazník nespokojný:
 zlyhanie služieb,
 nepostačujúca a nevhodná kvalita služieb,
 úroveň cien,
 nedostatočná flexibilita služieb,
 nedostatok informácií,
 nevhodné správanie sa personálu.

Nedostatočná kvalita služieb je spôsobená týmito faktormi:
• nedodržanie dodacích lehôt - napr. pomalý, nepružný systém, nesprávny odhad,
• problémy s kvalitou - nedostatočné alebo chýbajúce kontroly, nepostačujúca koordinovanosť dodávateľov,
• nespoľahlivý dopravca - chyba v plánovaní a výbere dopravcu, nedostatočná komunikácia,
• nulové zásoby - problémy s dodávateľmi vstupov, neplnenie výkonov, kapacitné obmedzenia a podobne.

Komplexné logistické služby môžeme uvádzať aj v takejto štruktúre:

 

ZÁKLADNÉ SLUŽBY DOPLNKOVÉ SLUŽBY PODPORNÉ SLUŽBY
• obstaranie dopravy • lízing strojov a zariadení • bankové
• manipulácia s materiálom • oprava a údržba • poštové
• preprava • colná deklarácia • hotelové
• uskladňovanie • poistenie • reštauračné
• vychystávanie (príprava) • poradenstvo • lekárske
• distribúcia • rekvalifikácia • bezpečnostné
• informatizácia a komunikácia • iné • propagačné
• iné   • výstavnícké
    • iné.

V súčasnosti logistický trh na Slovensku špecifikuje:
• prítomnosť silných nadnárodných logistických spoločností,
• komplexná ponuka logistických služieb týchto subjektov,
• veľký počet malých firiem s logistickými službami (roztrieštenosť ponuky),
• nízky dopyt slovenských firiem po komplexných logistických službách,
• malý, obmedzený trhový priestor.

 

Logistické služby viazané na dopravu:

Z hľadiska komplexnosti alebo úrovne sa môžu logistické služby viazané na dopravu rozdeliť:


na služby operátora - napríklad leteckého operátora, operátora kombinovanej dopravy, vozového dispečera v železničnej doprave a pod. - ktorý ponúka voľnú kapacitu dopravného alebo prepravného prostriedku;
na služby dopravcu - napríklad autodopravcu, železničnej spoločností, leteckej spoločnosti, rejdá-ra a pod. - ako vlastníka, spoluvlastníka alebo prevádzkovateľa dopravného alebo prepravného prostriedku, ktorý ponúka spojenie z miesta odosielania na miesto určenia (v prípade pravidelnej dopravy podľa cestovného, letového či plavebného poriadku);
na služby dopravnej siete - napríklad železničnej alebo letovej siete zabezpečujúcej miestnu alebo diaľkovú prepravu v nadväznosti na dopravné uzly či logistické centrá;
na služby na úrovni jednoodborovej dopravnej logistiky, ktoré v rámci jedného použitého dopravného odboru zahŕňajú i individualizované služby (napr. v cestnej doprave okrem prepravy autobusom, poistenie, predpredaj alebo rezerváciu lístkov a i.);
na služby logistického podniku, t. j. úplné logistické služby vrátane riadenia logistického reťazca logistickým podnikom, ako aj všetkých poradenských služieb.

 

Logistické služby v osobnej doprave

Za účelom optimálneho zabezpečenia osobnej dopravy v mestských aglomeráciách sa u nás zaviedli integrované prepravné (dopravné) systémy, v ktorých pôsobia Železnice Slovenskej republiky, mestské dopravné podniky a prímestská autobusová doprava.

Realizácia tohto systému vyžaduje:
• zjednotenie prepravných podmienok,
• zjednotenie tarifných podmienok,
• funkčnú organizačnú štruktúru integrovaného dopravného systému,
• financovanie integrovaného dopravného systému.


Z logistického pohľadu musí verejná hromadná doprava ponúkať:
• kvalitnú prepravu,
• rýchlu prepravu,
• pravidelnú prepravu, na ktorú nadväzujú vhodné doplnkové služby,
• optimálnu cenu akceptovateľnú cestujúcimi.

Základným logistickým cieľom je optimálne uspokojenie prepravných potrieb cestujúcich.

Hlavné faktory ovplyvňujúce voľbu cestujúceho sú:
• počet spojov,
• spoľahlivosť a bezpečnosť,
• rýchlosť prepravy,
• výška cestovného,
• kvalita prepravy - pohodlie, kultúra cestovania,
• ľahká dostupnosť systému,
• informovanosť cestujúcich,
• priamosť spojenia, príp. dobré možnosti prestupu bez zbytočnej časovej straty,
• kvalita doplnkových služieb,
• možnosť využiť prepravný čas inou činnosťou (napr. na relax, čítanie, pozeranie filmu, prácu na počítači a pod.).


Cestujúci požadujú kvalitnú prepravu porovnateľnú s individuálnou dopravou, za prijateľnú cenu, pri čo možno najrozsiahlejšej prepravnej ponuke a v príjemnom prostredí. Od celého systému sa vyžaduje prehľadnosť, jednoduchá orientácia, jednotná tarifa s bohatou škálou cestovného, resp. predplatného, spoľahlivý informačný servis a dobrá nadväznosť v oblastiach s nižším počtom spojov.
Jednotliví cestujúci nemusia mať celkom rovnaké priority, ich voľbu môžu ovplyvňovať miestne špecifické podmienky.

Verejná doprava by sa mala usilovať o to, aby aspoň v špičkách pri ceste do práce a do škôl bola v celkovom hodnotení výhodnejšia ako individuálna doprava.
Významnou zložkou posúdenia kvality systémov hromadnej osobnej dopravy je celková dĺžka premiestnenia (prepravy), ktorú výrazne ovplyvňuje cestovná rýchlosť jednotlivých spojov.

Cestujúcemu sa nedá vnútiť ani dĺžka, ani prepravná trasa, a ani spôsob prepravy.

 

Celkovú dĺžku prepravy „od dverí ku dverám" tvoria nasledujúce fázy, ktoré tvoria základný logistický reťazec v osobnej doprave:
• cesta k prvému dopravnému prostriedku,
• dĺžka čakania,
• dĺžka jazdy dopravným prostriedkom,
• čas potrebný na prestupovanie,
• cesta od dopravného prostriedku k cieľu.

 

Na základe prieskumu by mali dopravné organizácie zabezpečiť, aby:
• cestujúcim boli ponúkané čo najkvalitnejšie prepravné služby,
• sa výrazne zvýšila propagácia ponúkaných služieb,
• sa skrátila celková dĺžka prepravy,
• bolo spojenie pravidelné a spoľahlivé,
• boli optimalizované počty spojov, zaistené cestovné pohodlie a ďalšie poskytované služby,
• bola optimalizovaná cena za prepravu.


Pri prestupoch z jedného dopravného prostriedku na druhý treba zabezpečiť:
• včasnú informovanosť cestujúcich o prípojoch (miesto a čas ich odchodu),
• minimálnu prestupnú vzdialenosť, ktorej zodpovedá aj čas potrebný na prestup,
• čo najkratší pobyt v miestach nástupu a výstupu cestujúcich,
• dobrú nadväznosť jednotlivých spojov.

Za logistické riešenie možno pokladať nasledujúce opatrenia, ktoré:
• vedú k spokojnému zákazníkovi, ktorý sa v správnom čase dostane na potrebné miesto,
• rešpektujú záujmy mesta, regiónu atď., ako aj ich urbanistickú a územnú koncepciu,
• zapadajú do súčasného dopravného systému s dôrazom na hospodárnosť prevádzky celého dopravného systému,
• minimalizujú dopady na životné prostredie,
• nenarúšajú bezpečnosť prevádzky.