Logistické funkcie obalu

01.01.2010 22:51

  Základné logistické funkcie obalu:

 

 • Uzatvorenie výrobku - skôr než sa robok môže presunúť z jedho miesta na druhé,
  musa do niečoo uložiť a uzavrieť. Ak sa obal roztrhne, robok sa môže poškodiť
  a
  lebo stratiť a v prípade nebezpečného materiálu môže dôjsť k znečisteniu životného
  p
  rostredia.
 • Ochrana robku - pred poškodením alebo stratou v dôsledku vonkajších vplyvov (napr.
  v
  lhkosť, prach, hmyz a pod.).
 • Zjednotenie veľkosti prepravovaných jednotiek - združenie primárnych balení do
  sekundárnych, ktoré majú jednotnú veľkosť (napr. jednotlivo balené výrobky do škatule
  so
  štandardizovanými rozmermi, potom sa škatule uložia na palety, ktoré sa zabalia
  zmra
  šťovacou fóliou a nakoniec sa palety nalia do kontajnera).
 • Rozdelenie - rozdelenie hromadných výstupov z výroby na "spotrebits" veľkosti
  alebo množ
  stvá.
 • Vhodnosť pre spotrebiteľa - obal má prispievať k tomu, aby sa mohol výrobok vhodne
  použiť,t. j. aby zákazník nemusel vynakladať príliš mnoho času na rozbalenieJzískanie
  v
  ýrobku.
 • Komunikácia - použitie jednoznačných, ľahko pochopiteľných symbolov. 

 Menej dôlité funkcie obalu:

 • Informačná funkcia - obal by mal poskytnúť informácie pre spotrebiteľa (napr.
  vlastnosti, zloženie, spôsob uskladnenia atd).
 • Predajná alebo grafická funkcia - obal by mal výrobok "predávať" tvarom, úpravou,
  farbou atď.
 • Ekologická funkcia - obal by mal chrániť životné prostredie, resp. mal by byť
  rec
  yklovateľný.

   Obal pri plnení etkých funkcií musí:

 • rešpektovať normalizované rozmery,
 • mjednoduchú konštrukciu,
 • byť vyrobený z dostupných materiálov,
 • umňovať mechanizáciu a automatizáciu balenia,
 • byť opakovane použitný alebo aspoň jeho obalový materiál,
 • byť v prípade jednorazovosti ekologicky zlikvidovateľný,
 • ·rešpektovať potreby kazníkov pri určovaní vel'kosti obalov, farby; dizajnu,
 • zodpovedať rozmerom europalety a umožňovať plné využitie jej plochy.

Klasifikácia druhov obalu:

 • spotrebiteľský obal - škatule, vrecká, fľaše a pod.,
 • distribučobal - kartón, podlka pre spotrebíteľské obaly obalené zmrašťovacou
  f
  óliou,
 • prepravný obal - palety, prepravky.                  ~

Druh obalu sa volí na základe špecifikácie baleného materiálu, dopravných a
m
anipulačných prostriedkov použitých pri districii tovaru a rizík, ktorým je
di
stribuovaný materiál vystavený. Ide o riziko:

 • poškodenia pri manipulácii,
 • poškodenia vplyvom poveternostných podmienok,
 • poškodenia biologickými vplyvmi,
 • krádeže.