Logistické technológie

21.11.2008 23:00

Systémovo chápaný sled procesov, úkonov a operácií, ktorý je usporiadaný do čiastkových ustálených procesov, sa nazýva logistická technológia. Aj preprava tovaru sa uskutočňuje určitými logistickými technológiami.

Najdôležitejšie logistické technológie sú:
• Just in Time (JIT) {dodanie práve včas},
• Hub and Spoke (H&S),
• Z domu do domu,
• Kombinovaná doprava (KD),
• Kanban (optimálna podnikateľská stratégia najmä pre vnútorné logistické reťazce),
• Quick Response (QR) (využíva sa vo vzťahu výrobca a maloobchodník),
• Efficient Consumer Response (ECR) (vzťah medzi výrobcom a potravinárskym obchodom).

JUST IN TIME
Je to jedna z najznámejších logistických technológií, ktorá znamená radikálne zníženie uskladňovania a zásob pomocou presne fungujúcej dopravy (zníženie uskladňovania - nie jeho odstránenie). Spočíva v uspokojovaní dopytu po určitom materiáli vo výrobe alebo po istom hotovom výrobku v distribučnom článku jeho dodávaním „práve včas", t. j. v presne dohodnutých a dodržiavaných termínoch podľa potreby odberateľa. Dodávajú sa malé množstvá, čo možno najneskoršie. Dodávky sú veľmi časté a vďaka tomu môžu na seba v logistickom reťazci nadväzovať s minimálnou poistnou zásobou. Zásoby sa udržiavajú na obdobie i niekoľko hodín.
 

Aby technológia Just in Time úspešné fungovala, musia sa splniť tieto predpoklady:
• odberateľ je dominujúcim článkom, ktorému sa dodávateľ musí prispôsobiť tým, že svoju činnosť prispôsobuje jeho potrebám, to znamená, že garantuje ním požadovanú kvalitu dodávky a poskytuje informácie potrebné pre plánovanie a operatívne riadenie;
• preprava sa musí zveriť kvalitnému dopravcovi; spoľahlivosť a presnosť sa v tomto prípade viac cení ako rýchlosť prepravy;
• ďalšie požadované prvky:

  • o vhodne rozložené miesta výroby a spotreby;
  • o náklady na dopravu musia byť nižšie ako úspory z obmedzenia prevádzky alebo z likvidácie skladov;
  • o dopravné prostriedky, ako aj infraštruktúra (napr. kvalita, priechodnosť ciest) musia zabezpečovať spoľahlivosť intervalov dodania zásielky;


• medzi všetkými zúčastnenými partnermi musí fungovať dokonalý informačný systém poskytujúci podklad na plánovanie, sledovanie a na operatívne riadenie všetkých vzájomne súvisiacich procesov.
Prínosy uplatnenia Just in Time:
• výrazné zníženie zásob surovín, zásob vo výrobe i zásob hotových výrobkov;
• veľké skrátenie dĺžky toku materiálov;
• zníženie veľkosti potrebných priestorov pre výrobný proces;
• zlepšenie produktivity a väčšia úroveň riadenia medzi rôznymi úsekmi výroby;
• výrazné zlepšenie obrátkovosti zásob.
Zavedenie technológie Just in Time prinieslo výrazné pozitívne výsledky predovšetkým v automobilovom, elektronickom a v strojárenskom priemysle (napr. v spoločnostiach Bosch, Siemens, Volswagen).

HUB AND SPOKE
Táto technológia patrí medzi najčastejšie používané technológie pre logistickú obsluhu územia. Spočíva v spájaní (v konsolidácii) menších zásielok do väčších celkov, ktoré sú po preprave kapacitnými dopravnými prostriedkami a systémami opäť rozdeľované (dekonsolidované).
Spájanie, resp. rozdeľovanie zásielok sa robí v logistických centrách, termináloch, v dopravných uzloch a pod.
Pružný zvoz a rozvoz menších, ale častejších zásielok, ako si to logistické systémy väčšinou vyžadujú, sa uskutočňujú na kratšiu prepravnú vzdialenosť menšími nákladnými vozidlami.
Diaľková preprava medzi centrami je pravidelná železničná, kamiónová, vodná aj letecká. Často sa pri nej využívajú aj kontajnery, pretože okrem toho, že umožňujú lepšie využitie dopravných prostriedkov, môžu dočasne slúžiť ako sklady pri spájaní alebo rozdeľovaní zásielok.

Výhody technológie H&S:                                             Nevýhody technológie H&S:
  nižšie náklady na dopravu,                                        investičná náročnosť,
  odľahčenie dopravných komunikácií,                          použiteľnosť len na dlhšie prepravné vzdialenosti.
  ekologický prínos.

Z DOMU DO DOMU
Zabezpečovanie prepravy z domu do domu patrí medzi najstaršie logistické prepravné systémy, ktoré sa môžu realizovať jedným druhom dopravy (napr. cestnou alebo železničnou) alebo viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava).
 
Princíp tejto logistickej technológie je v tom, že zákazníkovi sa poskytujú všetky služby súvisiace s prepravou zásielky od dodávateľa až „k dverám" zákazníka na jeden prepravný doklad.
Aby bola železničná doprava v tomto logistickom systéme konkurencieschopná, musí sa zabezpečiť predovšetkým koncová preprava.
 
Možno to dosiahnuť týmito spôsobmi:
• v maximálnej miere využívať vlečky prepravcov;
• v prípade, že je zákazník mimo priameho dosahu železničnej dopravy, je nevyhnutná spolupráca cestnej a železničnej dopravy; táto spolupráca sa musí zabezpečiť zmluvou, aby zákazník dostal na prepravu jeden prepravný doklad;
• väčšia aktivita železníc, aby mohli túto prepravu zabezpečovať vlastnými dopravnými prostriedkami;
• lepšia spolupráca železníc s operátormi intermodálnych prepráv

KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Výhodou využitia kombinovanej alebo intermodálnej dopravy je využitie výhod jednotlivých dopravných odborov.
Kombinovaná doprava podľa použitej prepravnej jednotky sa delí na prepravu:
• na paletách,
• v kontajneroch,
• vo výmenných nadstavbách,
• cestných návesov na železničných vozňoch,
• celých cestných jazdných súprav na železničnom vozni,
• pomocou podvojných návesov.
Kombinovaná preprava je vhodná na prepravu prakticky všetkého tovaru, ktoré sa prepravuje v akomkoľvek dopravnom prostriedku. S vlastnou prepravou sú spojené ďalšie logistické služby, ktoré sú zabezpečované operátormi kombinovanej dopravy.

KANBAN
Systém KANBAN sa niekedy označuje aj ako TPS (Toyota Production System), pretože tento systém bol zavedený v 50. a 60. rokoch 20. storočia v závode Toyota v Japonsku.
Kanban znamená v japonštine štítok alebo karta, kartička.
Existujú dva typy kanbanových kariet: pohybové alebo aj presunové,  
  výrobné.

Základom systému KANBAN je myšlienka, že materiál sa má dostať na určené pracovisko presne v okamihu, keď ho výroba potrebuje. Podľa toho je každé pracovisko: A - zákazníkom predchádzajúceho pracoviska, B - dodávateľom nasledujúceho pracoviska.
Z uvedeného vyplýva, že KANBAN je decentralizovaný systém (kontrolný a informačný systém umožňujúci pohotovo regulovať množstvo výrobkov v rôznych štádiách výroby).
Nositeľom informácií sú karty, ktoré sú súčasťou prepravno-manipulačných jednotiek napr. palety, kontajnera a pod. so súčiastkami daného typu. Ak pracovník začal používať súčiastky z istej palety, musel odovzdať príslušnú kartu z tejto palety svojmu dodávateľovi (na predchádzajúce pracovisko), z čoho vyplynulo, že sa musí poslať ďalšia paleta s rovnakými súčiastkami, ktorá nahradí terajšiu používanú paletu.
Aby tento systém správne fungoval musia sa dodržať určité pravidlá:
a - k palete, ku kontajneru je pripojená len jedna karta,
b - zákazník nesmie požadovať súčiastky skôr,
c - zákazník nesmie požadovať súčiastky vo väčšom množstve,
d - dodávateľ nesmie súčiastky dodávať skôr,
e - dodávateľ nesmie dodávať súčiastky vo väčšom množstve.
V systéme KANBAN zákazníkom a dodávateľom môžu byť:
• pracovníci pracovného strediska,
• pracovné strediská,
• dodávateľ a montážny závod.

QUICK RESPONSE (QR)
Ide o logistickú technológiu „rýchlej odozvy", ktorá sa zameriava na reťazce spotrebného tovaru, a nachádza uplatnenie v celom zásobovacom reťazci. Všetky články reťazca navzájom zdieľajú svoje informácie o predaji, objednávkach a zásobách.
Základom tejto technológie je nielen automatický zber z celého reťazca, ale aj ich rýchla výmena (preto sa aj volá technológia „rýchlej odozvy").
Prínosy technológie QR:
 zrýchlenie toku informácií a skvalitnenie rozhodovania,
 kontrola zásob umožňujúca ich zníženie a objednávku tovaru každý deň,
 zníženie rozsahu manipulácie s tovarom,
 zmenšenie nárokov na skladové plochy,
 úspora času v reťazci,
 skrátenie dĺžky dodania objednaného tovaru do 48 hodín, do 24 hodín a pod.,
 zvýšenie zisku vzhľadom na klesajúce zásoby a náklady, ako aj rastúce príjmy.
EFEKTÍVNE REAKCIE ZÁKAZNÍKA (ECR)

Efektívne reakcie zákazníka (ECR = Efficient Consumer Response) alebo niekedy označenie účinná zákaznícka odozva je stratégiou logistickej technológie založenej na systéme EAN/UCC (systém čiarových kódov) zameranej na odstránenie zbytočných nákladov a disproporcií v obchodnom systéme a na dosiahnutie účinnej a rýchlej reakcie na požiadavky a potreby zákazníka.Cieľom tejto technológie je dosiahnuť zníženie:
• celkových nákladov,
• zásob,
• vynaložených prostriedkov a súčasne výrazne zvýšiť úroveň služieb poskytovaných zákazníkom.
Účinná zákaznícka odozva pracuje s plne automatizovanými systémami, dáta medzi jednotlivými miestami sa prenášajú prostredníctvom elektronickej výmeny dát.
Stratégie efektívnej reakcie zákazníka zahŕňajú:
 plošné zavedenie elektronickej výmeny dát (EDI) v rámci logistického reťazca:
ako medzi dodávateľmi  výrobcami,
tak medzi výrobcami  distributérmi,
alebo medzi distributérmi  zákazníkmi,
 širším používaním čiarových kódov možno získať z elektronických pokladní údaje na riadenie logistických tokov,
 úzke vzťahy medzi výrobcami, distributérmi, dodávateľmi a zákazníkmi,
 kontinuálne dopĺňanie zásob a toku tovaru v distribúcii,
 dokonalé riadenie výroby a podpory predaja.