Marketing v logistike

23.10.2009 19:05

 

MARKETING je:

• súbor činností, ktorý sa zameriava na pohyb tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi;

• proces organizovania a riadenia činnosti spolnosti, ktoré sa týkajú stanovenia požiadaviek trhu a pretvorenia kúpnej sily odberateľa na efektívny dopyt po určitom robku alebo službe odberateľovi na klade marketingovej koncepcie;

teoretická a prakticdisciplína, ktorá využíva znalosti z ekonomiky, zo štatistiky, aplikovanej matematiky, ale aj z humánnych vied ako je sociológia a psychológia.

 

l. kladným cieľom profesionálneho marketingu je orientácia na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb.

2. Druhým cieľom marketingu v podmienkach trhového hospodárstva je tvorba primeraného zisku.

Cieľom marketingu - je prideliť zdroje v rámci marketingového mixu tak, aby sa maximalizovala dlhodobá rentabilita firmy.

Cieľom logistiky - je minimalizovať celkové náklady pri dosiahnutí potrebnej úrovne zákazníckeho servisu.

 

Predmetom marketingu je PRODUKT, ktorým môže byť:

• výrobok (potraviny, automobily, stroje),

• služba (kadernícky úkon, opravy domácich prístrojov, šitie odevov na zákazku, dopravslužby),

mlienka (praktická aplikácia vynálezu),

• krajina alebo iné fyzické miesto (na podporu turistického ruchu),

• osoba alebo inštitúcia.

 

Marketing pomáha podnikateľovi nájsť správnu koncepciu podnikania, t. j. mať správny výrobok alebo službu na zodpovedajúcom mieste, za správnu cenu, v správnej chvíli a na základe toho dosiahnuť primeraný zisk.

 

Marketing z hľadiska vzťahu zamestnancov a zákazníkov

• Pri marketingu vo výrobnej sfére nie je priamy kontakt medzi zamestnancami a kazníkmi.

• Pri marketingu vo sfére služieb vzniká väčšinou priamy kontakt medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, pričom kvalita tejto služby je menej zaručená a variabilná. Z tohto dôvodu treba venovať' mimoriadnu pozornosť najmä správaniu sa zamestnancov v styku so zákazníkom.

 

V rámci marketingu služieb sa uplatňuje:

 •  externý marketing - sú to bežné marketingové činnosti, ktoré musí firma vykonať v súvislosti s prípravou. oceňovaním, distribúciou a propagáciou služieb;
 •  interný marketing - je to efektívna príprava a motivácia zamestnancov, ktorí prichádzajú nielen do kontaktu so zákazníkmi, ale aj ostatných zamestnancov firmy, aby ako celok zabezpili spokojnosť zákazníka;
 •  interaktívny marketing – je to interakcia medzi zákazníkmi a zamestnancami firmy a  jeho kvalita .vyjadruje kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom.

 

Kririá, ktoslúžia na posúdenie kvality služieb zákazníkom, sú:

 • prístupnosť - služba je ľahko dostupná. na vhodnom mieste. vo vhodnom čase a s krátkym obdobím čakania;
 • komunikácia - slba je definovaná jasne a zrozumiteľne;
 • kompetencia - zamestnanci majú požadované znalosti, schopnosti a zručnosti;
 • zdvorilosť - zamestnanci firmy sú priateľskí, zdvorilí a pozorní;
 • dôveryhodnosť - zamestnanci firmy majú záujem vyhovieť piadavkám a prianiam zákazníka;
 • spoľahlivosť - služby sa vykonávajú dôsledne a presne;
 • vnímavosť - zamestnanci firmy reagujú rýchlo a tvorivo. na priania a problémy zákazníkov;
 • bezpečnosť - služba nesmie bspojená s nebezpečím. rizikom alebo pochybnosťami;
 • reálnosť - skutočné vykonanie služby zodpovedá predpokladanej kvalite;
 • porozumenie a znalosť zákazníka - zamestnanci firmy sa snažia poznať potreby zákazníkov venovať im individuálnu pozornosť.