Technická základňa kombinovanej dopravy

04.08.2008 20:16

Technickú základňu kombinovanej dopravy tvoria:

 1. nákladové jednotky, ktoré sú rovnaké v rámci rôznych druhov dopravy,
 2. dopravné prostriedky rôznych druhov dopravy, na ktorých sa premiestňujú nákladové jednotky - cestné vozidlá, železničné vozne, kontajnerové lode, lode na horizontálnu prekládku RO-RO, trajekty a i.,
 3. infraštruktúra tvorená dopravnými cestami a terminálmi kombinovanej dopravy.

 

 

Nákladové jednotky

Veľké kontajnery

Veľké celosvetovo unifikované kontajnery podľa normy ISO radu 1 majú štandardizovaný tvar, rozmery, upevňovacie a záchytné prvky. Základné rozmery sú stanovené podľa anglických mier v stopách, pričom najčastejšie sa používajú kontajnery s normalizovanými dĺžkami 20, 30 a 40 stôp.

Typy najčastejšie používaných veľkých kontajnerov:

 1. univerzálny - je určený na prepravu kusových materiálov, balených a nebalených výrobkov rôzneho tvaru, náhradných súčiastok a surovín. Tovar je možno ukladať na palety, vo zväzkoch alebo voľne ložený. Kontajner je vybavený buď jednými čelnými dvojkrídlovými dverami, alebo má ešte dvoje bočných dverí. 
 2. otvorený - je určený na prepravu a krátkodobé skladovanie sypkých, zrnitých a práškových substrátov. ktorých povaha umožňuje plnenie a vyprázdňovanie vrchom. Proti poveternostným vplyvom a pri preprave kusového alebo paletovaného tovaru je možné kontajner prikryť plachtou. 
 3. výsypný otvorený - je určený na prepravu a krátkodobé skladovanie sypkých substrátov ktoré nemusia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi. Kontajner sa plní zvrchu a vyprázdňuje pomocou výsypného zariadenia.
 4. výsypný zatvorený (BULK kontajner) - je určený na prepravu a krátkodobé skladovanie sypkých, zrnitých substrátov, ktoré musia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, používa sa predovšetkým pre poľnohospodárske a potravinárske suroviny. Plní sa cez tri strešné uzatváracie otvory, vyprázdňuje sa pomocou výsypného zariadenia. 
 5. plošinový (FLAT kontajner) - je určený na prepravu väčších strojárskych výrobkov, strojov alebo kusových materiálov nevyžadujúcich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, napr. drevo, rúry a i. 
 6. cisternový - je určený na prepravu a krátkodobé skladovanie kvapalín. Podľa povahy kvapalín sa používajú cisterny z rôznych druhov materiálov, napr. na potravinárske účely z nehrdzavejúcej ocele. 
 7. kontinentálny (POOL kontajner) - má rovnaké využitie ako univerzálny kontajner, líši sa od neho rozmerom šírky v strede (2 500 mm), čo umožňuje lepšie využiť ložnú plochu pri preprave paliet - na rozdiel od univerzálneho kontajnera sa tak pri dĺžke 20' zmestí o štyri europalety viac (dovedna 14 europaliet v jednej vrstve).
 8.  

 Stredné kontajnery

Stredné kontajnery sú prepravné prostriedky s objemom nad 3 m3 a dĺžkou do 6 m, môžu byť vo vyhotovení obyčajnom - zatvorené a otvorené, špeciálnom - prispôsobené druhu tovaru alebo dopravnému prostriedku, alebo s prispôsobeným nosičom - vyžadujú na prepravu špeciálny železničný vozeň. Majú aspoň jedny dvere a sú vybavené krúžkami alebo strmeňmi pre zavesenie na laná s hákmi, odporúčané je aj vybavenie otvormi na manipuláciu vidlicovým vozíkom. Plnostenné kontajnery musia byť vodotesné a vybavené vetracími otvormi. Celková hmotnosť kontajnera by nemala prekročiť 5 200 kg, po dohode zainteresovaných železničných správ však môže byť aj vyššia.Vnútorné rozmery sú odvodené od rozmerov základnej manipulačnej jednotky v Európe, ktorou je europaleta. Železnice SR používajú stredný kontajner kategórie 32 s označením K3C (UK 32), ktorý má vonkajšie rozmery: dĺžka 1500 mm, šírka 2 300 mm, výška 2 550 mm.

 

 Malé kontajnery

Malé kontajnery sú prepravné prostriedky s objemom od 1 do 3 m3 obvykle vybavené pohybovým zariadením, umožňujúcim pohyb v priamom smere a otáčanie okolo zvislej osi, pričom sa musia dať zabezpečiť proti posunutiu na svahu a pri preprave. Vybavené sú ojom na ručnú manipuláciu alebo na privesenie za ťažné zariadenie, musia umožňovať manipuláciu vidlicovým vozíkom a pomocou lán a hákov. Malé kontajnery sú vo vyhotovení obyčajnom alebo špeciálnom. Obyčajné sú obvykle zatvoreného typu s plnými alebo latkovými bočnými stenami, jedna stena býva odoberateľná a strecha sa dá nadvihnúť. Špeciálne malé kontajnery môžu byť otvorené, zatvorené alebo cisternové. Celková hmotnosť nesmie prekrociť 1 500 kg. Železnice SR používajú malý valivý kontajner označovaný BK 121, ktorý patrí do kategórie C.

 

 Výmenné nadstavby

Výmenná nadstavba je prepravný prostriedok, ktorý je na dopravnom prostriedku upevnený rovnako ako veľký kontajner, preto má rovnaké upevňovacie rohové prvky. Prekladá sa pomocou klieštin a lanových závesov a nedá sa stohovať. Výmenné nadstavby môžu byť skriňové, valníkové s plachtou a s plachtovými bokmi.

 

 Podvojné návesy

 Podvojný náves je konštrukčne upravený cestný náves, ktorý umožňuje podsunúť železničné podvozky, pomocou ktorých sa prepravuje po železnici. Železničné podvozky sa vyrábajú v dvoch variantoch: stredové, na ktorých sú uložené konce susedných návesov a koncové, ktoré sú vybavené narážacím a ťažným zariadením umožňujúcim radenie skupín návesov do vlakových súprav. Podvojný náves je rovnakej stavby ako návesy pre bežné cestné prepravy. Vzduchové vypruženie náprav sa využíva pri nadvihnutí návesu pri nabiehaní na čapy železničného podvozka a po zavesení návesu sa nápravy pomocou tohto zariadenia nadvihnú, mechanicky zabezpečia a zablokujú. Náves je vybavený priebežným vzduchovým potrubím pre vlakovú brzdu a jeho celková hmotnosť je o 900 kg väčšia ako bežných návesov.

 

Terminály kombinovanej dopravy

Pre kombinovanú dopravu sa využíva dopravná infraštruktúra územia, ktorú tvoria železničné, cestné a vodné dopravné cesty. Styk medzi jednotlivými druhmi dopravy sa uskutočňuje v termináloch (prekladiskách) kombinovanej dopravy. Ich veľkosť a usporiadanie závisí od predpokladaného množstva tovaru vhodného pre kombinovanú dopravu, od polohy terminálu na trase prepravných prúdov a od spôsobu kombinovanej dopravy 

Terminály by mali byť situované na okrajoch väčších miest alebo priemyselných centier, s dobrým napojením na železničnú a cestnú sieť. Kapacitu terminálu najviac ovplyvňujú: usporiadanie a počet koľají, cestné, manipulačné, parkovacie a skladovacie priestory a prekladacie zariadenia. 

Vybavenie prekladiska kombinovanej dopravy v systéme cesta - železnica sa skladá najmä z týchto stavieb a zariadení:
 

 1. cestné pripojenie terminálu na sieť pozemných komunikácií - má byť dostatočne dimenzované, aby bol pohyb vozidiel plynulý a nedochádzalo ku kolíziám medzi nimi a prekladacími zariadeniami, 
 2. vstupné a výstupné miesto pre cestné vozidlá - tu prebieha vstupná a vystupná kontrola dopravných prostriedkov, vodiči cestných vozidiel nahlasujú príchod, odovzdávajú prepravné doklady, dostavajú pokyny ako manipulovať s vozidlom a prepravným prostriedkom v priestore terminálu. Počet miest na vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielok má byť dostatočný na plynulý vstup a výstup vozidiel, 
 3. dopravné plochy a vnútorné komunikácie - slúžia na vzájomné prepojenie jednotlivých častí prekladiska a na pohyb žeriavov, kolesových prekladačov a cestných vozidiel. Ich veľkosť, únosnosť a usporiadanie závisí od spôsobu manipulácie s nákladovými jednotkami, napr. čelné kolesové prekladače potrebujú väčší manipulačný priestor ako bočné prekladače, 
 4. parkovacie a skladovacie plochy - slúžia na parkovanie dopravných prostriedkov a na krátkodobé, príp. dlhodobé skladovanie nákladových jednotiek. Ich veľkosť závisí od počtu prekládkových koľají, technológie práce terminálu, počtu nákladových jednotiek a od prevádzkovej doby v prekladisku. 
 5. manipulačné a prekladacie mechanizmy - slúžia na manipuláciu s nákladovými jednotkami. Delia sa na pevné a mobilné prekladacie zariadenia. Používajú sa koľajové a kolesové portálové žeriavy, mostové žeriavy, terminálové ťahače a podvozky, vidlicové vozíky, bočné prekladače. Horizontálna prekládka pri sprevádzanej preprave sa uskutočňuje pomocou pevných alebo prenosných čelných rámp, 
 6. koľajové vybavenie - musí umožniť priamy vchod a odchod vlakov a spĺnať požiadavku dostatočnej kapacity koľají v špičkových prevádzkových hodinách. Dĺžka prekládkových koľají má byť taká, aby sa dal naložiť celý vlak naraz. Trakčné vedenie nesmie zasahovať do priestoru prekládky. Koľaje pre systém RO-LA majú byť oddelené od koľají pre vertikálnu prekládku. Spojovacie koľaje terminálu kombinovanej dopravy so železničnou sieťou by mali umožňovať vjazd a odchod vlakov vyššími rýchlosťami (90 km.h-1 ), 
 7. opravárenské a servisné objekty pre prepravné, dopravné a prekládkové prostriedky - slúžia na bežnú údržbu a malé opravy, čerpanie pohonných hmôt, 
 8. administratívna budova - nachádzajú sa v nej kancelárie a sociálne zariadenia pre pracovníkov prekladiska, colníkov, zasielateľov a pod.. 
 9. parkovisko pre pracovníkov terminálu a zákazníkov.