Úvod

04.08.2008 14:52

Rozvoj dopravy je charakterizovaný maximálnym úsilím zvyšovať rýchlosť, spoľahlivosť a presnosť dodania tovarov v nákladnej doprave, za pomoci moderných technických zariadenií výpočtovej techniky. Pri akejkoľvek ľudskej aktivite je však zároveň dôležité zabezpečiť trvalé udržateľný rozvoj bez ohrozovania či poškodzovania životného prostredia, prírody a ľudí tak, aby aj ďalšie generácie mali možnosť žiť v prijateľných podmienkach. Neúnosný rast počtu priamych cestných prepráv na veľké vzdialenosti so silným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie človeka núti urýchlene reagovať, hľadať a uplatňovať nové riešenia. Jednou z možností je využívanie kombinovanej dopravy.

Kombinovaná doprava je dnes už neodlučiteľnou súčasťou dopravnej sústavy vyspelých európskych štátov, pričom nejde o nejaký nový druh dopravy, ale o veľmi účelné využívanie vzájomne prepojených bežných druhov dopravy. Dôvodom jej stále širšieho uplatňovania je najmä snaha o znižovanie negatívnych účinkov cestnej dopravy na životné prostredie, úsilie znížiť spotrebu palív a energie, náklady na údržbu dialnic a ciest, na záber pôdy a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Pre pochopenie pojmu kombinovanej dopravy treba najprv poznať význam nasledujúcich pojmov:

• multimodálna preprava - preprava minimálne dvoma druhmi dopravy,

• intermodálna preprava - preprava viacerými druhmi dopravy pomocou jednej a tej istej nákladovej jednotky bez manipulácie s jej obsahom počas prepravy,

• nákladová jednotka - alebo aj prepravná jednotka - kontajner, výmenná nadstavba, cestný náves, podvojný náves, cestné vozidlo, cestná súprava.

Kombinovaná doprava je potom intermodálna doprava s podstatnou časťou trasy po železnici, vode, pripadne letecky, pričom začiatočná a konečná fáza prepravy cestnou dopravou je podľa možnosti čo najkratšia. Inými slovami, pojmom kombinovaná doprava sa označuje prepravný systém, ktorý spája najmenej dvoch dopravcov v rámci prepravného reťazca, pričom tovar neopustí pôvodnú nákladovú jednotku, prevažná časť prepravy prebehne najčastejšie po železnici, vnútrozemských alebo námorných vodných cestách a na cestnú dopravu na začiatku a na konci prepravného reťazca pripadne, pokiaľ možno, len malý podiel.

Kombinovaná doprava v sebe spája prednosti železničnej, cestnej a vodnej dopravy na princípe spolupráce účastníkov prepravného reťazca

* železnica efektívne a pravidelne (podľa grafikonu vlakovej dopravy) prepravuje veľké množstvá tovarov a prepravných prostriedkov kombinovanej dopravy najmä na väčšie vzdialenosti, pričom je v porovnaní s cestnou dopravou ekologicky čistejšia,

* nákladná cestná doprava sa vyznačuje veľkou pružnosťou vzhľadom na čas prepravy a dostupnosť koncových uzlov prepravy. Sústreďuje prepravné prúdy do terminálov kombinovanej dopravy, čím sa využije efekt hromadnosti prepravy po železnici na rast produktivity kombinovanej dopravy,

* vodná doprava na trasách vodných ciest poskytuje možnosť ešte väčších prepravných prúdov pri výhodnejších cenách a energetickej spotrebe ako v prípade železničnej dopravy. Zároveň sa zníži dopravná nehodovosť a zaťaženie pozemnej dopravnej siete. Zo spolupráce jednotlivých druhov dopravy vyplývajú nasledujúce výhody kombinovanej dopravy:

1. eliminovanie znevýhodnení priamej cestnej dopravy:

• čakanie na hraniciach, pretože vlaky kombinovanej dopravy sú colne vybavené už v termináloch kombinovanej dopravy, ktoré sú uznávané ako pohraničné colné úrady,

• zákazy jázd v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a v noci neplatia pre cestné vozidlá vykonávajúce zvoz a rozvoz z terminálov kombinovanej dopravy,

• úľava na cestnej dani pre vozidlá používané na zvoz a rozvoz z terminálov kombinovanej dopravy,

• nie sú potrebné prepravné povolenia pre medzinárodnú cestnú dopravu,

• nezávislosť od cestnej premávky a poveternostných vplyvov,

• možnosť vyhnúť sa obmedzeniam podľa Európskej dohody o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave - AETR, týkajúcich sa maximálnych časov jazdy, minimálnych časov denných odpočinkov a bezpečnostných prestávok vodičov,

2. odľahčenie cestnej siete na hlavných trasách diaľkovej cestnej dopravy znamená väčšiu plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, menšiu nehodovosť, menej škodlivín a hluku z cestných vozidiel,

3. nižšie prevádzkové a personálne náklady dopravcu v porovnaní s priamou cestnou dopravou, napr. nižšia spotreba pohonných hmôt, menšie náklady na pneumatiky, údržbu a opravy vozidiel, na cestovné náhrady za čakanie na hraniciach,

4. zvýšenie obehu vozidiel, čím sa znížia náklady na jednotku prepravného výkonu,

5. presná kalkulovateľnosť času prepravy so zreteľom na grafikon vlakovej dopravy,

6. jednoduchšia manipulácia s tovarom, preto sa môže prepravovať aj tovar citlivý na prekládku, nebezpečný tovar a pod.,

7. kombinovaná doprava je vhodná na prepravu tovaru v systéme „Just in time", pretože tvorí výkonný článok logistického prepravného reťazca - tovar je balený na palety a do veľkých prepravných prostriedkov už pri výrobe, čím vznikajú úspory pri balení a prekládke, straty a poškodenie tovaru pri manipulácii sú nižšie a takisto sú nižšie nároky na skladovanie a skladovacie plochy.