Všeobecný úvod

26.02.2009 21:30

Systém -  množina prvkov a množina väzieb medzi nimi. Príklady systémov:

  • spoločenký systém - prvkami sú sociálne skpiny
  • ekonomický systém - prvkami sú finančné prostriedky, zásoby
  • technický systém - prvkami sú zariadenia, stroje

Logistický systém - keď aspoň dva prvky systému sú logistické prvky a môžu pravziať úlohu plánovania, riadenia a kontroly v systéme. Je to sústava na seba nadväzujúcich dopravných, výrobných a informačných činností, ktoré slúžia na zabezpečenie potrieb zákazníkov. Logistický systém môže výrobné miesto rozdeliť na dva podsystémy: zvozový (zásobovací) a rozvozový (distribučný). 

Pri projektovaní logistického systému treba brať do úvahy tieto vonkajšie vplyvy:

  • sociálne ekonomické prostredie - dopyt po druhu a kvalite tovaru a služby
  • konkurinčné prostredie - sledovanie trhu
  • geografické rozmiestnenie trhu - hustota obyvateľstva, pohyb populácie, veková štruktúra
  • prognóza vývoja technológií - vo výrobnom aj vlastnom logistickom systéme
  • dostupnosť materiálu a energií.

Logistický systém sa realizuje v logistických reťazcoch.