CMD

Úvod

Postavenie dopravy

26.09.2008 21:07
1.1. Postavenie dopravy Vývoj dejín ľudskej spoločnosti je spojený s výmenou tovaru, a tým aj s vývojom dopravy. Doprava umožnila ľuďom získať obživu, zvyšovať blahobyt, poznávať svet, stala sa dennou potrebou človeka. Rozvoj hospodárskeho života každého štátu nie je možný bez dopravy, pretože...

Cestná doprava

26.09.2008 22:13
Cestná doprava   Cestná doprava zahŕňa všetku dopravu po pozemných komunikáciách, uskutočňovanú nezávislými dopravnými prostriedkami - cestnými vozidlami, prípadne aj závislými dopravnými prostriedkami (so závislosťou od trolejového vedenia). Jej účelom je premiestňovanie osôb a tovaru nielen...

Druhy ciest

Dopravné cesty

21.11.2008 21:10
Cestná doprava využíva verejnú dopravnú sieť pozemných komunikácií, ktorých vlastníkmi sú v prevažnej miere štát a obce.  Verejná cestná sieť meria cca. 18 000 km, tvoria ju pozemné komunikácie, ktoré sa podľa dopravného významu, určenia a technického významu delia na: diaľnice cesty ...

Dopravné nehody

Dopravné nehody

02.08.2008 23:43
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo k zraneniu osoby, alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s premávkou vozidla.  Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.   Povinnosti...

Dopravné nehody 2

03.08.2008 20:22
Vyhláška MV SR č. 225/2004 Z. z. TRETIA ČASŤ VEDENIE DOPRAVNÝCH EVIDENCIÍ TRETIA HLAVA EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD (k § 85 ods. 4 zákona)     § 39  Vymedzenie pojmov     Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za  a) účastníka dopravnej...

Dopravné nehody 3

09.12.2010 21:37
Dopravná nehoda Rozlišuje sa medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou a to najmä z hľadiska ich povinného objasňovania orgánmi Policajného zboru SR. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa usmrtí alebo zraní...

Evidencia dopravných nehôd

09.12.2010 22:00
Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. Čl. I TRETIA ČASŤ - DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD DRUHÁ HLAVA - EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD §67. Evidencia dopravných nehôd   (1) Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, ktorý sa...

Prvá pomoc

Prvá pomoc

04.08.2008 13:29
  Úlohou prvej pomoci je vykonať všetky opatrenia v ochrane a záchrane osôb postihnutých náhlym poškodením zdravia.    Predlekárska prvá pomoc   Každý zamestnanec je povinný hlásiť zodpovednému pracovníkovi za vybavenie lekárničky všetok zdravotnícky materiál ktorý spotreboval a...

Marketing dopravných závodov

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Cestný zákon

168/1996 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 17. mája 1996 o cestnej doprave

26.09.2008 23:13
168/1996 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 17. mája 1996 o cestnej doprave   Zmena: 386/1996 Z.z. Zmena: 58/1997 Z.z. Zmena: 340/2000 Z.z. Zmena: 416/2001 Z.z. Zmena: 506/2002 Z.z. Zmena: 534/2003 Z.z. Zmena: 114/2004 Z.z. Zmena: 331/2005 Z.z. Zmena: 43/2007 Z.z. Národná...

Dopravný a prepravný proces

Dopravný a prepravný proces v cestnej doprave

03.08.2008 21:17
 Dopravný proces sa prejavuje ako postupná zmena miesta prepravovaného objektu v priestore. Skladá sa z dvoch súbežne prebiehajúcich procesov, medzi ktorými je vzájomná jednota:  • proces výroby dopravného produktu – znamená pohyb dopravných prostriedkov a ich riadenie pracovníkmi...

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri opravách a údržbe

03.08.2008 21:38
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE   Všeobecné zásady pre zaistenie bezpečnosti pri práci v prevádzke :     • Obsluhovať zariadenia v autodielni a vykonávať práce súvisiace s výrobným procesom môžu iba osoby k tomu poverené  • Obsluha nesmie nikdy dovoliť manipulovať so zariadením...

Kombinovaná doprava

Úvod

04.08.2008 14:52
Rozvoj dopravy je charakterizovaný maximálnym úsilím zvyšovať rýchlosť, spoľahlivosť a presnosť dodania tovarov v nákladnej doprave, za pomoci moderných technických zariadenií výpočtovej techniky. Pri akejkoľvek ľudskej aktivite je však zároveň dôležité zabezpečiť trvalé udržateľný rozvoj bez...

Delenie kombinovanej dopravy

04.08.2008 16:11
a) nesprevádzaná doprava - najrozšírenejší druh kombinovanej dopravy - dnes má na trhu podiel asi 80 %. Kontajnery, výmenné nadstavby a cestné návesy sú pomocou cestných vozidiel dopravené do terminálu kombinovanej dopravy, tam sú pomocou žeriavov preložené (vertikálna prekládka), hlavná čast...

Prepravné systémy kombinovanej dopravy

04.08.2008 19:22
Vzhľadom na geografickú polohu Slovenska je u nás najčastejšou kombináciou cesta - železnica, v rámci ktorej existujú nasledujúce prepravné systémy: kontajnerový prepravný systém - preprava veľkých kontajnerov na plošinových vozňoch alebo vozňoch s priehlbinou. Nakládka sa vykonáva pomocou...

Technická základňa kombinovanej dopravy

04.08.2008 20:16
Technickú základňu kombinovanej dopravy tvoria: nákladové jednotky, ktoré sú rovnaké v rámci rôznych druhov dopravy, dopravné prostriedky rôznych druhov dopravy, na ktorých sa premiestňujú nákladové jednotky - cestné vozidlá, železničné vozne, kontajnerové lode, lode na horizontálnu...