Logistika

Autorkou všetkých učebných textov v týchto kapitolách je pani profesorka Ing. Mária Weiszerová vyučujúca logistiky SPŠ D Košice

Úvod

Predmet a ciele logistiky

25.09.2008 20:08
       Pojem logistika ako druh činnosti je doslova tisíce rokov starý. Názov pravdepodobne vznikol z gréckeho logistikon = dômysel, rozum alebo logos = slovo, rečnícka myšlinka, zákon, pravidlo.       Logistika je pragmatická disciplína, ktorá sa zaoberá...

Vývoj a história logistiky

25.09.2008 20:30
Logistika patrí k relatívne mladým vedným disciplínam, aj keď počiatky môžeme spojovať už so skorými formami obchodu. Predmetom skúmania sa stala až na začiatku 20. storočia v súvislosti s distribúciou poľnohospodárskych produktov ako spôsob podpory obchodnej stratégie podniku. Dôležitú úlohu...

Logistické technológie

Logistické služby v zasielateľstve

21.11.2008 23:15
Medzi služby zasielateľa patria nasledujúce úkony: a) Obstarávanie dopravných a prekládkových výkonov: • uzatváranie zmlúv s dopravcami alebo s prenajímateľmi lodí o preprave tovaru a vystavenie príslušných dokladov; • obstarávanie prekládky tovaru v rámci jedného druhu dopravy, príp. medzi...

Logistické technológie

21.11.2008 23:00
Systémovo chápaný sled procesov, úkonov a operácií, ktorý je usporiadaný do čiastkových ustálených procesov, sa nazýva logistická technológia. Aj preprava tovaru sa uskutočňuje určitými logistickými technológiami. Najdôležitejšie logistické technológie sú: • Just in Time (JIT) {dodanie práve...

Logistické systémy

Všeobecný úvod

26.02.2009 21:30
Systém -  množina prvkov a množina väzieb medzi nimi. Príklady systémov: spoločenký systém - prvkami sú sociálne skpiny ekonomický systém - prvkami sú finančné prostriedky, zásoby technický systém - prvkami sú zariadenia, stroje Logistický systém - keď aspoň dva prvky systému sú...

Logistické služby

Ostatné druhy dopravy

26.02.2009 20:32
Potrubná doprava  Výhody potrubnej dopravy: vysoká spoľahlivosť a kapacita ochrana životného prostredia nízke náklady na prepravu Nevýhody: vysoké investičné náklady nevhodná doprava pre menšie množstvá problémy pri zmene druhu substrátov malá...

Logistické služby v leteckej doprave

26.02.2009 20:23
Výhody leteckej dopravy: vysoká rýchlosť najkratší čas na prekonanie dráh relatívne presné odlety a prílety jednoduché balenie schopnosť prepravovať tovary bez otrasov Nevýhody: vysoké náklady na prepravu dlhá kontrola tovaru na letiskách obmedzenie prepravovaného...

Logistické služby vo vodnej doprave

26.02.2009 20:09
Výhody vodnej dopravy: preprava veľkého množstva tovaru a nedrozmerného tovaru nízke prepravné náklady možnosť využitia špeciálnych lodí malá poruchovosť Nevýhody: závislosť od vodných tokov závislosť od vhodných prístavov vplyv nepriaznivého počasia nízka...

Logistické služby v železničnej doprave

26.02.2009 19:23
Výhody železničnej dopravy: preprava veľkotonážnych zásielok nezávislosť od cestných komunikácií možnosť prepravy nebezpečných nákladov malá poruchovosť Nevýhody: viazanosť na železničnú trať viazanosť na grafikon vlakovej dopravy nemožnosť dodávky do domu malá...

Logistické služby v cestnej doprave

26.02.2009 19:07
 Výhody nákladnej prepravy: relatívna rýchlosť dostupnosť operatívnosť rýchla prispôsobivosť bezproblémová realizácia "z domu do domu! Nevýhody : produkcia veľkého množstva exhalátov obmedzené množstvo tovaru pre jedno vozidlo vplyv nepriaznivého počasia ...

Komplexná logistická služba

21.10.2008 21:48
     Komplexná logistická služba predstavuje podrobnú analýzu potrieb zákazníka, návrh projektového riešenia, realizáciu projektu až po riadenie logistického reťazca poskytovateľom logistických služieb. Okrem týchto služieb treba plniť aj ďalšie očakávania zákazníka, teda informácie...

Marketing

Marketing v logistike

23.10.2009 19:05
  MARKETING je: • súbor činností, ktorý sa zameriava na pohyb tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi; • proces organizovania a riadenia činnosti spoločnosti, ktoré sa týkajú stanovenia požiadaviek trhu a pretvorenia kúpnej sily odberateľa na efektívny dopyt po určitom výrobku alebo službe...

Obalová technika

Všeobecne o obaloch

01.01.2010 22:40
  Balenie tovaru je dôležitým prvkom skladovania a manipulácie s materiálom a úzko nadväzuje na celkovú skladovú efektívnosť a výkonnosť.   Kvalitné a vhodne zvolené balenie môže podstatne: ...

Logistické funkcie obalu

01.01.2010 22:51
  Základné logistické funkcie obalu:   Uzatvorenie výrobku - skôr než sa výrobok môže presunúť z jedného miesta na druhé, musí sa do niečoo uložiť a uzavrieť. Ak sa obal roztrhne,...